top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

WAT ZIJN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN?

De algemene voorwaarden bepalen de huisregels die gelden in keramiekatelier Studio Saffloer. Deze algemene voorwaarden zijn bindend voor iedereen die gebruik maakt van de faciliteiten en/of deelneemt aan de lessen of workshops. Lees ze daarom zorgvuldig door. 

Studio Saffloer kan de algemene voorwaarden op elk gewenst moment aanpassen. Door verder gebruik te maken van het atelier, op welke wijze dan ook, ga je automatisch akkoord met de wijzigingen van de algemene voorwaarden. De meest recente versie van de algemene voorwaarden kan je steeds raadplegen op de website.


ALGEMEEN

Deelname aan activiteiten van/in het atelier is voorbehouden voor personen vanaf 18 jaar.

Jongeren van 10 t.e.m. 17 jaar kunnen enkel deelnemen als ze tijdens een privéles begeleid worden door een volwassene. 

Inschrijving vindt plaats door inschrijving via de website www.studiosaffloer.be, via het sturen van een e-mail of mondeling tijdens een les of workshop. Door inschrijving aanvaard je de toepassing van deze algemene voorwaarden. 

Een inschrijving is pas definitief na betaling van het verschuldigde inschrijvingsbedrag via het online boekingssysteem, via de betaallink per email of cash tijdens een les of workshop. Aanvaarding van de inschrijvingen gebeurt in volgorde van betaling.


Studio Saffloer behoudt zich het recht om een lessenreeks of workshop te allen tijde af te lasten. Het atelier doet er alles aan om dit te voorkomen, maar wanneer dit gebeurt, wordt een inhaalles voorgesteld. 


Indien Studio Saffloer door overmacht (de absolute of praktische onmogelijkheid, buiten de macht of controle van de contractant, om de overeenkomst uit te voeren) gesloten moet worden zullen er op een nader te bepalen tijdstip vervangende workshops of lessen aangeboden worden. In geval van sluiting door overmacht zal Studio Saffloer onder geen enkele omstandigheid workshops of lessen terugbetalen. 

Studio Saffloer behoudt zich het recht om de prijzen indien nodig aan te passen.


Deelnemers moeten de richtlijnen van keramiekatelier Studio Saffloer naleven en worden verzocht zich te houden aan alle aanwijzingen die Studio Saffloer geeft om de goede werking van het atelier te verzekeren.

Studio Saffloer behoudt zich het recht voor een deelnemer niet meer tot het atelier, een lessenreeks of een workshop toe te laten, ofwel tussentijds van deelname uit te sluiten als zich betalingsproblemen met de deelnemer voordoen, of indien een deelnemer zich niet aan de richtlijnen van het atelier houdt of de goede werking ervan verstoort.


De gezondheids- en veiligheidsvoorschriften zoals verstrekt door het atelier moeten strikt worden opgevolgd. Het gebruik van voedsel aan de werkbank of glazuurtafel is niet toegestaan tijdens de lessen. Dit kan wel in de daartoe voorziene plaats.


Tijdens de workshops en lessenreeksen wordt er soms gewerkt met materialen die kunnen afgeven op kleding of spullen. Deelnemers zijn hier zelf verantwoordelijk voor, dus denk er aan om kleding aan te trekken die vuil mag worden.

Deelnemers zorgen zelf voor de noodzakelijke beschermende middelen, zoals handschoenen, stofmasker, veiligheidsbril etc. Stofmaskers kunnen ook aangekocht worden in het atelier.

Persoonlijke bezittingen worden op eigen risico naar het atelier gebracht. Studio Saffloer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers ontstaan tijdens of als gevolg van het gebruik van het atelier of van door Studio Saffloer gegeven informatie, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop.


Elke deelnemer van keramiekatelier Studio Saffloer moet ten laatste 20 minuten voor het beëindigen van een sessie vrij atelier, een les of een workshop zijn eigen werkplek en alle andere gebruikte oppervlakken goed schoonmaken en alle gebruikte materialen weer op de daartoe voorziene plaats opruimen.


Roken is strikt verboden in het atelier, evenals voor of naast de voordeur. Er kan buiten in de tuin gerookt worden.


Huisdieren worden niet toegelaten.


Alle materialen van welke aard ook die door en/of voor Studio Saffloer zijn gemaakt en/of die ter beschikking worden gesteld aan de deelnemers van het atelier, blijven te allen tijde eigendom van het atelier en zijn onderworpen aan het auteursrecht van het atelier. Bij vaststelling van diefstal zal de politie verwittigd worden en zal de toegang tot het atelier verder geweigerd worden, zonder vergoeding van de resterende lessenreeks of workshop.

Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten vallende op de inning van het verschuldigde, komen voor rekening van de deelnemer.


Studio Saffloer behoudt zich het recht voor om de toegang tot het atelier te weigeren indien de huisregels niet gevolgd worden.


Studio Saffloer kan indien vereist en zonder voorafgaande kennisgeving alle of een deel van zijn faciliteiten intrekken voor reparatie, wijzigingen of onderhoudswerkzaamheden of om andere redenen. Studio Saffloer kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het feit dat bepaalde apparatuur niet beschikbaar kan zijn om welke reden dan ook.


Studio Saffloer behoudt zich naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de timing, structuur en inhoud van elke les of workshop.


Studio Saffloer behoudt zich het recht voor om beeldopnamen te maken gedurende de cursus voor reclamedoeleinden, tenzij expliciet en schriftelijk vooraf is aangegeven bij de inschrijving of ten laatste voor aanvang van een workshop of lessenreeks dat een deelnemer of verwante niet akkoord gaat met vastlegging/opname. 


Heb je een klacht over een lessenreeks, workshop of het vrije zomeratelier? Neem dan contact met ons op en we zullen ons best doen om je daarbij van dienst te zijn en het probleem proberen op te lossen.


WORKSHOPS

De workshops gaan door bij minimaal 6 inschrijvingen. Er worden maximaal 8 cursisten toegelaten tot een workshop.


De prijs van de workshop is inclusief het gebruik van klei, alle materialen, glazuur en de bakkosten. Indien er meer inbegrepen is staat dit beschreven op de website bij de desbetreffende workshop. 


De workshop wordt vooraf betaald, online via de website of contant. De inschrijving is pas geldig wanneer het volledige bedrag van de workshop betaald is.


Annulering (ongeacht de reden) van deelname aan een workshop kan alleen schriftelijk gebeuren. 

  • Bij annulering of wijziging tot 4 weken voor de gereserveerde datum zijn de kosten 10% van het inschrijvingsgeld, met een minimum van 25 EUR.

  • Bij annulering of wijziging tot 2 weken voor de gereserveerde datum zijn de kosten 50% van het inschrijvingsgeld, met een minimum van 25 EUR.

  • Bij annulering of wijziging binnen 2 weken voor de gereserveerde datum is geen terugbetaling mogelijk, tenzij iemand op de wachtlijst je plaats kan innemen of je zelf een andere deelnemer aandraagt. In dat geval wordt het inschrijvingsgeld teruggestort verminderd met 25 EUR kosten. Je kan ook iemand in je plaats laten komen, hier zijn geen kosten aan verbonden.

  • Bij het missen van een workshop blijft altijd het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd.

Betaling van het inschrijvingsgeld moet gebeuren inschrijving en uiterlijk vóór aanvang van de workshop, zonder enige korting.

Wanneer de inschrijving plaatsvindt op de dag van de workshop moet er onmiddellijk worden betaald, voor aanvang van de workshop.


LESSENREEKSEN

De lessenreeksen gaan door bij minimaal 6 inschrijvingen. Er worden maximaal 8 cursisten toegelaten tot een lessenreeks.

De cursusprijs is inclusief het gebruik van alle tools en verpakkingsmateriaal. Klei, glazuren, oxiden, pigmenten, engobes, biscuitbak en glazuurbak zijn niet inbegrepen en worden ter plaatse betaald. De tarieven hangen uit in het atelier. 


De hele lessenreeks wordt vooraf betaald, online via de website of contant. De inschrijving is pas geldig wanneer het volledige cursusbedrag betaald is en de deelnemer betaalbevestiging heeft ontvangen van Studio Saffloer.  


Annulering of wijziging (ongeacht de reden) van deelname aan een lessenreeks kan alleen schriftelijk gebeuren. 


Er wordt een lijst bijgehouden van cursisten die op voorhand melden dat ze afwezig zullen zijn. Zo kan waar mogelijk is (binnen de looptijd van de lessenreeks waarvoor je ingeschreven bent) een inhaalles ingepland worden. 

We proberen het mogelijk te maken maar het is geen garantie. Last-minute afwezigheden (ongeacht de reden) geven geen recht op een inhaalmoment. Afwezigheden worden niet terugbetaald.


Bij annulering of wijziging tot 1 maand voor de gereserveerde datum zijn de kosten 10% van het cursusgeld, met een minimum van 25 EUR.

Binnen de maand voor aanvang van de cursus is geen terugbetaling meer mogelijk, tenzij iemand op de wachtlijst je plaats kan innemen of je zelf een andere deelnemer aandraagt. In dat geval wordt het cursusgeld teruggestort verminderd met 25 EUR annuleringskosten.


Betaling van het cursusgeld moet gebeuren bij inschrijving en uiterlijk vóór aanvang van de cursus, zonder enige korting. Wanneer de inschrijving plaatsvindt nadat de cursus al is gestart moet er onmiddellijk worden betaald. 


VRIJ ZOMERATELIER

De prijzen staan op de website. Een vrij zomeratelier beurt kan via de website of in het atelier worden gereserveerd en betaald. Er kan in geen geval gebruik gemaakt worden van het atelier als er niet vooraf betaald werd. 

Deelnemers kunnen vrij gebruik maken van de uitrusting en het materiaal van het atelier, behalve van het materiaal dat gereserveerd is voor de workshops. Uitrusting en materiaal moeten met zorg behandeld worden en steeds goed schoon gemaakt. Eventuele beschadiging en breuk (bvb. van gipsmallen) moeten worden vergoed.

Verschillende soorten klei en glazuren kunnen ter plaatse worden aangekocht.

De werken die in het vrije atelier worden gemaakt worden gebakken als de deelnemer dat aangeeft en zo snel als de omstandigheden het toelaten. De werkstukken die thuis worden gemaakt kunnen zeer uitzonderlijk ook in het atelier worden gebakken, maar enkel als de werking van het atelier dit toelaat. Werken die ter plaatse worden gemaakt krijgen steeds voorrang in de bakplanning.


Bij annulering tot 24 uur voor de start van het vrij zomeratelier wordt het inschrijvingsgeld teruggestort verminderd met 5 EUR annuleringskosten.

Bij annulering minder dan 24 uur voor de start van het vrij zomeratelier wordt het inschrijvingsgeld niet terugbetaald. 

GLAZUREN EN BAKKEN

Alle werken die in het atelier gemaakt worden, kunnen worden gebakken in de elektrische keramiekovens. Bij het maken van de werken moet rekening gehouden worden met de afmetingen van de ovens.

De gebruikte klei moet goed gekneed en goed opgebouwd zijn. Wegens ontploffingsgevaar en mogelijke beschadiging van andere werken in de oven moet de deelnemer ervoor zorgen dat werkstukken hol zijn en dat er zeker geen luchtbellen in zitten. Als er toch een ontploffing plaatsvindt en er ontstaat schade aan andere werken of aan de oven, dan zal dit door de deelnemer vergoed moeten worden. 

Werkstukken die goed droog zijn en klaar zijn om gebakken te worden, moeten met een schone onderkant op het daartoe voorziene rek geplaatst worden. We bakken wanneer we een volle oven hebben. 

Voor de glazuurbak moeten er steengoedglazuren worden gebruikt. Deze kunnen aangekocht worden in het atelier. Als een deelnemer toch verkeerde glazuren gebruikt of door ondeskundig aanbrengen van het glazuur er tijdens het bakproces schade ontstaat aan andere werken of aan de oven, dan zal dit door de deelnemer vergoed moeten worden. Studio Saffloer kan weigeren bepaalde werkstukken te bakken als ze niet aan de richtlijnen voldoen.

De werken worden gewogen na de biscuit- of glazuurstook en genoteerd. Nadien afgerekend aan de tarieven zoals uitgehangen in het atelier. 

Keramiek blijft handwerk. Het bakken van keramische werkstukken is op risico van de maker. Er kan altijd iets misgaan tijdens het stookproces. Een werk kan barsten of vervormen, een glazuur ziet er niet uit zoals verwacht. De werken worden met de grootste zorg behandeld tijdens het bakproces. Studio Saffloer is echter nooit aansprakelijk voor enige vorm van schade aan je werkstuk. In geval van breuk blijft de bakprijs hetzelfde. 


CADEAUBONNEN

Cadeaubonnen kunnen voor elk bedrag opgemaakt worden. Ze kunnen aangekocht worden via de website.

Cadeaubonnen kunnen gebruikt worden voor de gehele of gedeeltelijke betaling van een workshop of lessenreeks.

Reserveringen met betaling d.m.v. een cadeaubon gaan op dezelfde manier als gewone inschrijvingen. M.a.w. de inschrijver zal kunnen deelnemen naargelang beschikbaarheid in het atelier.

algemene voorwaarden: Tekst
bottom of page